คณะผู้บริหาร

นางจิญภัทธ โอทาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา