กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิทวัช ตู้จันโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0844243659
อีเมล์ : imwittawat@gmail.com
ที่อยู่ :
13 บ้านทรายทอง หมู17 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ึ7.00 - 16.00 โรงเรียนวัดท่าเรือ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เสาธงสนาม