กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาง เสาวนีย์ เป๋าอยู่สุข
ครู คศ.3

นางกฤตาภรณ์ เมฆสอน
ครู คศ.1

นางสาวไพรินทร์ มาริษา