กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาง เสาวนีย์ เป๋าอยู่สุข
ครู คศ.3

นางกฤตาภรณ์ เมฆสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวไพรินทร์ มาริษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางจรินทร. เจริญธนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรนันท์ แสงกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิทวัช ตู้จันโต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางมยุรี สาประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวยุพิน อัฐโส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเกศริน หวังประกอบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1