กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาง เสาวนีย์ เป๋าอยู่สุข
ครู คศ.3

นางกฤตาภรณ์ เมฆสอน
ครู คศ.1

นางสาวไพรินทร์ มาริษา
ครูผู้ช่วย

นางจรินทร. เจริญธนะ
ครู คศ.3

นางสาววรนันท์ แสงกล้า
ครู คศ.1

นายวิทวัช ตู้จันโต
ครู คศ.1

นางมยุรี สาประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวยุพิน อัฐโส
ครู คศ.2

นางเกศริน หวังประกอบ
ครู คศ.2