กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจารึก ธงสุวรรณ
ครู คศ.3

นางกุลจิรา ปิยะสุข
ครู คศ.3

นายวิวัฒน์ กวดขุนทด
ครูผู้ช่วย