กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจารึก ธงสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกุลจิรา ปิยะสุข
ครู คศ.3

นายวิวัฒน์ กวดขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภาภรณ์ มั่งคั่ง
ครู คศ.1

นางสาวนริศรา พิทักษ์ถาวรสกุล
ครู คศ.1