กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจารึก ธงสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกุลจิรา ปิยะสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายวิวัฒน์ กวดขุนทด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวประภาภรณ์ มั่งคั่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนริศรา พิทักษ์ถาวรสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3