กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงเดือน ริมสมุทร
ครู คศ.2

นางสาวนริศรา พิทักษ์ถาวรสกุล
ครู คศ.1

นางสาวนันทกาญจน์ บุญก่อเกื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนาตยา ธงสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1