กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนาตยา ธงสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงเดือน ริมสมุทร
ครู คศ.2

นางสาวนันทกาญจน์ บุญก่อเกื้อ

นางสาวนริศรา พิทักษ์ถาวรสกุล
ครู คศ.1