กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมศักดิ์ เจริญธนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดี
ครู คศ.2

นางสาวจรีพร วีระพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2