กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสมหมาย ประทุม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชระ นาสวน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1