กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชำนาญ ถนอมมิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางปิ่นมณี สุภาพ
ครู คศ.2