กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชำนาญ ถนอมมิตร
ครู คศ.3

นางปิ่นมณี สุภาพ
ครู คศ.2