กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปิ่นมณี สุภาพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิทวัช ตู้จันโต
ครู คศ.1

นางสาวสินีนาฎ จีระสุข
ครู คศ.2

นางสาวยุพิน อัฐโส
ครู คศ.2

ว่าที่เรือตรีสุรพล พิศดาร
ครู คศ.2