กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรมณี จันทะนี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวหัทยา ชนะสิทธิ์
ครู คศ.1

นางมนัสพันธ์ ฤทธิ์ณรงค์
พนักงานราชการ

นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดี
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร วงค์สมัคร
ครูผู้ช่วย