กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรมณี จันทะนี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวหัทยา ชนะสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางมนัสพันธ์ ฤทธิ์ณรงค์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิริพร วงค์สมัคร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1