กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรมณี จันทะนี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวหัทยา ชนะสิทธิ์
ครู คศ.1

นางมนัสพันธ์ ฤทธิ์ณรงค์
พนักงานราชการ