ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางจิญภัทธ โอทาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :